Information


Höjdpunkten vill ge dig så bra service som möjligt när du hyr utrustning av oss  och därför har vi samlat all viktig information som du kan behöva nedan. Här finner du montageanvisningar för våra ställningar och information kring vilka villkor som gäller vid uthyrning. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till oss.

Släpvagnskalkylator

Ta hjälp av Transportstyrelsens  släpvagnskalkylator.

Mer information, läs här.

Körtillstånd

Här kan du ladda ner körstillstånd för lift. Mer information här.

Liftutbildning

Viktig information om liftutbildning.

Mer information här. 

Montageanvisningar

Nedan finner du montageanvisningar som är lätt att följa för att montera ihop våra byggställningar. Dessa kan du enkelt ladda ner som en pdf. Detta gör du genom att klicka i det högra hörnet på bilderna där ett nytt fönster öppnas och där du smidigt kan ladda ner dessa.

Villkor för uthyrning

Höjdpunkten äger obehindrat tillträde till den plats där hyresgodset förvaras eller används.


Höjdpunkten levererar materialen i fullgott skick men åtar sig inget ansvar för de följder som kan uppstå för hyresmannen om maskinerna under hyrestiden mankerar eller går sönder. I sådant fall ombesörjer emellertid Höjdpunkten omedelbar reparation eller maskinutbyte eller också hänvisas hyresmannen till någon av Höjdpunkten godkänd serviceverkstad. Reparationer av hyresgodset utan Höjdpunktens medgivande vid annan än ovan nämnd hyresverkstad får inte ske. Skulle sådan reparation ändå ske förbehåller sig Höjdpunkten rätten till ersättning för de skador som ev kan uppstå materialet. Skada som åsamkats genom åverkan eller ovarsamhet och som inte kan hänföras till naturligt slitage repareras av Höjdpunkten som därför äger erhålla ersättning av hyresmannen. Om eventuellt emballage vid förhyrningens slut inte återställs i brukbart skick äger Höjdpunkten debitera hyresmannen härför. Hyresmaskiner ska vid återlämnandet vara väl rengjorda. Är detta inte fallet rengöres maskinerna på hyresmannens bekostnad.


Höjdpunkten förbehåller sig att vid utebliven hyresbetalning genast återta uthyrt material. Hyresgods med tillbehör som är Höjdpunktens egendom får under hyrestiden på inga villkor utan Höjdpunktens samtycke avyttras, överlåtas eller uthyras. Hyresmannen är ersättningsskyldig för under hyrestiden förkommet hyresgods samt för skador på detsamma uppkomna genom brand, olyckshändelse, åverkan, otillräcklig smörjning, vårdslös skötsel etc.

Skulle hyresgodset bli för hyresmannens gäld taget i mät, skall hyresmannen genast underrätta Höjdpunkten som av hyresmannen gottgöres alla med hyresgodsets återfående förenade kostnader.


Hyrestiden beräknas från och med den dag då maskinerna skickas från lagret och till och med den dag då de kommer tillbaka. Hyreslikviden erlägges netto per 30 dagar räknat från mottagandet av fakturan på hyresbeloppet. Hyra utgår endast för vardagar (undantag då maskinerna även används på helgdagar).

Beträffande liftar gäller att hyran är baserad på drift i 8-timmars skift. Används maskinen mer än ett skift per dygn ska Höjdpunkten omedelbart underrättas. För eventuellt andra skift debiteras 75% av vanlig hyra.

Frakt till och från Höjdpunktens lager betalas av hyresmannen. Maskinen ska vid återlämnandet returneras till den ursprungliga avsändningsorten.


Vi förbehåller oss rätten att utta varuskatt enligt de vid varje tidpunkt gällande bestämmelserna.